برنامه سال ۱۳۹۰ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نشست ها
با نام خدا
لوازم اجرای برنامه سال ۱۳۹۰ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

الف: تعهدات عمومی اعضاء هیئت مدیره
۱٫ شرکت مستمر و فعال در جلسات ماهانه هیئت مدیره (طبق برنامه از پیش تعیین شده)
۲٫ فعال کردن ایمیل و برقراری ارتباط متقابل با دبیرخانه از طریق ایمیل
۳٫ اهتمام به شرکت در جلسات و نشست‌های رسمی انجمن (همایش‌ها، نشست‌های ماهانه و …)
۴٫ همکاری فعال در تولید خبرنامه
۵٫ نظارت فعال بر عملکرد سایت
۶٫ مشارکت در اجرای برنامه‌های کمیسیون توسعه واحدهای استانی
ب: تعهدات رؤسای کمیسیون‌ها
۱٫ اختصاص دوساعت در هفته به دبیرخانه (جلسات کمیسیون هم در همان روز تشکیل شود)
۲٫ فعال کردن دبیر کمیسیون و کاهش انتظارات از دبیرخانه
۳٫ همکاری ویژه با سایت شامل وبلاگ‌نویسی و به روزنگه داشتن صفحه مخصوص کمیسیون
۴٫ تقویت توان کمیسیون با جلب مشارکت افراد جدید

برنامه کمیسیون آموزش در سال ۱۳۹۰
ردیف رئوس برنامه زمان اجرا ملاحظات
۱ برگزاری نشست های علمی ماهانه از اردیبهشت تا بهمن ماه (ده نشست علمی) این نشست ها در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش برگزار می گردد اما بنا به موضوعات مطرح شده و درخواست دانشگاهی می توان آنها را دریکی از دانشگاه ها برگزار کرد.
۲ برگزاری کارگاه های آموزشی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی – ۴ کارگاه برای سال ۹۰ پیش بینی شده است.
۳ برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک با استان ها – ۴ کارگاه آموزشی
۴ برگزاری کارگاه های آموزشی برای مؤسسات دولتی و غیر دولتی – ۴کارگاه آموزشی
۵ امکان سنجی بسته آموزشی برای مدارس خرداد ماه –
۶ امکان سنجی بسته آموزشی برای آموزش و پرورش استان ها خرداد ماه –
۷ ارائه ی گزارش از کیفیت نشست های ماهانه انجمن شهریور و اسفند ماه هر شش ماه پس از برگزاری نشست های علمی ماهانه گزارش ارئه می شود.
۸ برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه ی اعضاء انجمن
– براساس نیاز سنجی انجام شده کارگاه های آموزشی برنامه ریزی و ارائه می شود.

برنامه کمیسیون پژوهش در سال ۱۳۹۰
ردیف عنوان های برنامه زمان اجرا درآمد ها/ بودجه مورد نیاز/ملاحظات
۱ شناسایی و ارائه پیشنهاد های پژوهشی مغفول به سازمان های و مراکز پژوهشی
۳ ماه ———-
۲ دریافت اولویت های پژوهش های گروه های مطالعاتی انجمن و ارسال آن به سازمان ها و مراکز پژوهشی
۳ماه ———-
۳ عقد حداقل ۳ قرارداد پژوهشی
در طول سال /۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال
۴ ارزشیابی از همایش های انجمن و گزارش به هیئت مدیره
در طول سال ———-
۵ تکمیل صفحات وب کمیسیون پژوهش در طول سال ———-
۶ شناسایی و دعوت از پژوهشگران برای همکاری پژوهشی با انجمن دو بار در سال ———-
۷ شناسایی طرح های پژوهشی سازمان ها و نهادها جهت همکاری و مشارکت در اجرا در طول سال ———-
۸ اعلام آمادگی به کمیسیون آموزش برای ارائه گزارش نتایج پژوهش های انجام گرفته در نشست های ماهانه(۳مورد) در طول سال ———-
۹ انتشار سه شماره خبرنامه پژوهشی به ترتیب در سه ماهه اول، دوم و سوم سال

برنامه پیشنهادی کمیسیون توسعه واحدهای استانی در سال ۱۳۹۰
ردیف عنوان برنامه مصوب با همکاری زمان
۱ راه‌اندازی حداقل ۲ واحد اسفند ۹۰
۲ تماس و همکاری با شعب استانی در برگزاری نشست‌های علمی (حداقل دو نشست) اسفند ۹۰
۳ برگزاری جلسه مشترک روسای واحدها با هیئت مدیره در حاشیه همایش یازدهم اسفند۹۰
۴ برگزاری نشست آسیب‌شناسی با حضور روسای واحدهای استانی درخصوص راه‌های تقویت، فعال سازی یا تعطیل شعب و ارائه گزارش آن به هیئت مدیره مهر ماه ۱۳۹۰
۵ تعیین واحد استانی نمونه زمان همایش
۶ ایجاد وبلاگ مخصوص کمیسیون توسعه استانی به انضمام لینک شعب در سایت انجمن در طول سال ۹۰
۷ تدوین برنامه استراتژیک واحدهای استانی

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۹۰ کمیسیون روابط بین الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
ملاحظات بودجه مورد نیاز زمان اجرا رئوس برنامه های مصوب مبتنی بر برنامه راهبردی (۱۳۹۶-۱۳۸۶)
هزینه :۱۰ میلیون ریال تابستان ۹۰ ۱- برگزاری یک سفرمطالعاتی گروهی با همکاری یکی ازکشورهای منطقه (مالزی یا … )
برنامه ریزی : تاخرداد
اجرا: تا شهریور
درآمد: ۵ میلیون ریال
تابستان ۹۰
۲- برگزاری کارگاه آموزشی با حضور مدرسان خارجی در زمینه " آموزش زبان انگلیسی در دوره آموزش عمومی "
راهبرد شماره ۲: " برگزاری نشست هاو کارگاههای مشترک با نهادها و سازمان های منطقه ای و جهانی "

مکاتبه / مذاکره / هماهنگی

در طول سال ۳- برقراری ارتباط با دفاتر منطقه ای یونسکو و یونیسف در تهران به منظور بررسی زمینه های همکاری انجمن در اجرای طرح ها و برنامه های پ‍ژوهشی و آموزشی مصوب آنها در سطح کشور و منطقه

مذاکره با مسئولین سازمان پژوهش و دفتر همکاری های علمی بین المللی آ.پ، آیسسکو، کمیسیون ملی یونسکوو

در طول سال ۴- امکان سنجی مشارکت درانجام تعهدات دستگاههای دولتی کشور و همچنین، بخش های غیردولتی نسبت به کشورهای همسایه و منطقه مانند افغانستان، تاجیکستان و…در زمینه های پژوهشی و آموزشی

راهبرد شماره ۲: " همکاری با سازمان هاونهادهای علمی – پژوهشی در سطح منطقه و جهان
تعیین مسئول جدید بخش و همکاری اعضا کمیسیون در این زمینه، به تفکیک رخداد های انجام شده و انجام نشده

خرداد
۹۰ ۵- تدوین گزارش های شش ماهه از رخداد های بین المللی در حوزه برنامه ریزی درسی
راهبرد شماره ۲: " کمک به اعضای انجمن برای حضور در مجامع علمی و بین المللی "
تعیین مسئول بخش محتوایی و هماهنگی لازم / هزینه ۵ میلیون ریال
خرداد
۹۰ ۶- به روز رسانی محتوای بخش انگلیسی سایت انجمن

با هماهنگی دبیرخانه همایش
در زمان مقرر ۷- تدارک بخش بین الملل همایش یازدهم انجمن

راهبرد شماره ۲ :
"برگزاری نشست ها و کارگاههای آموزشی مشترک با نهادو سازمان های منطقه ای و جهانی "
تیر ۹۰ ۸- کمک در برگزاری همایش بین المللی آموزش علوم و تکنولو‍ژی

تشکیل دبیرخانه / برنامه ریزی محتوایی و اجرایی
در طول سال ۹- تدارک اولیه برای برگزاری دومین همایش بین المللی انجمن(۲۰۱۲) با عنوان "کیفیت برنامه درسی آموزش عالی "
راهبرد شماره ۲ : "برگزاری نشست ها و کارگاههای آموزشی مشترک با نهادو سازمان های منطقه ای و جهانی "
شهریور ۹۰ ۱۰- راه اندازی حداقل یک مرکز برون مرزی انجمن درسطح یکی از کشورهای همسایه با اولویت افغانستان

آذر۹۰ ۱۱- برقراری ارتباط با انجمن های برنامه ریزی درسی کشورهای منطقه با هدف تشکیل "فدراسیون منطقه ای انجمن های برنامه ریزی درسی"
راهبرد شماره ۲ :
" همکاری با سازمان هاونهادهای علمی – پژوهشی در سطح منطقه و جهان"
با حضور آقای یزدانی شهریور ۹۰ ۱۲- امکان سنجی تاسیس یک انجمن بین المللی برنامه درسی

با حضور دکتر پورجوادی

شهریور ۹۰ ۱۳- امکان سنجی پیوستن به تشکل های جهانی برنامه درسی که مجوز فعالیت منطقه ای می دهند

راهبرد شماره ۲ : "برگزاری نشست ها و کارگاههای آموزشی مشترک با نهادو سازمان های منطقه ای و جهانی "
امکان برخورداری از حمایت جشنواره فارابی در صورتی که سوژه با تعلیم و تربیت اسلامی مرتبط باشد
درآمد: ۵ میلیون ریال
تا پایان سال ۱۴-برگزاری کارگاه آموزشی با حضور مدرسان خارجی(کارگاه دوم) ترجیحا در زمینه "بین المللی کردن آموزش عالی"

راهبرد شماره ۲ :
" کمک به تاسیس اتحادیه انجمن های مطالعات برنامه درسی در سطح منطقه "

هزینه : ۱۰ میلیون ریال

شهریور ۹۰ ۱۵- عضویت قطعی انجمن در انجمن بین المللی WCCI

راهبرد شماره ۲:
" همکاری با سازمان هاونهادهای علمی – پژوهشی در سطح منطقه و جهان

برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۹۰ کمیسیون نشر علمی
ردیف عنوان برنامه مصوب زمان مقرر در برنامه
۱ ارزیابی و انتخاب کتاب برتر برنامه درسی در سال ۱۳۹۰ براساس انتشارات پنج سال گذشته در دو حوزه تألیف و ترجمه تا همایش یازدهم
۲ برگزاری دو جلسه نقد و ارزیابی آثار منتشره شده در حوزه برنامه درسی و انتشار آن در نشریات انجمن هر ۶ ماه یک اثر
۳ اعلام آمادگی برای مشارکت در ارزیابی آثار در دست انتشار
۴ انتشار کتاب مجموعه مقالات همایش‌های سالانه انجمن (ششم تا دهم) خرداد تا پایان اسفند ماه
۵ انتشار یک کتاب تألیفی در حوزه برنامه درسی تا پایان سال۹۰
۶ انتشار یک کتاب ترجمه در حوزه برنامه درسی تا پایان سال ۹۰
۷ تدوین سیاستگذاری توزیع و فروش نشریات هر شش ماه
۸ تعیین الویتهای نشر تا پایان شهریور
۹ ارائه گزارش سالانه نشر در حوزه برنامه درسی در داخل و خارج از ایران

برنامه و بودجه دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۹۰

ردیف فعالیت باهمکاری زمان بودجه
۱ تدوین گزارش عملکرد انجمن در سال ۸۹ کلیه کمیسیون ها تیرماه ۱۳۹۰
۲ برگزاری یازدهمین همایش سالانه انجمن کلیه کمیسیون ها اسفند ۱۳۸۹
۴ برگزاری اولین همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری تیرماه ۱۳۹۰
۵ تکمیل پرونده مربوط به ارزیابی از عملکرد انجمن ها در سال ۱۳۸۹ جهت ارائه به شورای انجمن های علمی کلیه کمیسیون ها موعد مقرر ۱۳۹۰
۷ انتشار دست کم ۲ شماره عادی و ۲ شماره ویژه نامه هیئت تحریریه اسفند ۱۳۹۰ هر شماره ۵۰۰ هزار تومان (با هزینه داوری) جمعا ۵/۲ میلیون تومان ( منفی )
۹ تدوین گزارش تحلیلی از مباحث علمی اولین همایش بین المللی طبق ساختار مصوب دبیرعلمی همایش موعد مقرر ۵۰۰ هزار تومان
( منفی )
۱۰ تدوین گزارش تحلیلی از مباحث علمی همایش دهم طبق ساختار مصوب دبیرعلمی همایش دهم موعد مقرر ۵۰۰ هزار تومان
( منفی )
۱۱ انجام یک فعالیت مشترک در حوزه علوم تربیتی با همکاری انجمن های علمی همسو( استاد برتر، پژوهش های برتر، همایش، کارگاه ) سایر انجمن های علمی اسفند۱۳۹۰ هر انجمن ۵۰۰ هزار تومان
( منفی )