تاج مناجاتیان

سال پنجم، شماره سی وپنجم


 
این کتاب ،پژوهشی در زندگی و آثار و احوال خواجه عبدالله انصاری است .دکتر اکبری شلدره با جمع آوری اطلاعات و مطالعه ی زندگی خواجه، داستان زندگی او را به شیوه ای تازه ،تدوین کرده است. وی در مقدمه ی این اثر نیز به جایگاه مناجات در ادب فارسی و ویژگی های نثر دل انگیز خواجه پرداخته است و در پایان هم چکیده ای گفتار شیخ را از میان آثار او گزینش کرده است ،عباراتی نغز و پر مایه که هر سخنور را به کار می آید. این کتاب در اردیبهشت ۱۳۹۱ از سوی نشر تیرگان در تهران منتشر شده است