کارگروه‌های پنج‌گانه گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

سال پنجم، شماره سی وپنجم


 
بر اساس نیازسنجی‌هایی که پس از تشکیل گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی در فرهنگستان صورت گرفت، کارگروه‌های پنج‌گانهٔ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، با صدور احکام از سوی دکتر حدّاد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تشکیل شد. مهم‌ترین فعالیت کارگروه‌های مذکور آسیب‌شناسی برنامه‌های درسی در دوره‌های مختلف تحصیلی پیش از دانشگاه و دانشگاه، تهیهٔ مقدمات برای تدوین سند ملّی آموزش زبان و ادبیات فارسی، پیشنهاد و ارائهٔ طرح­های مطالعاتی و بررسی متون درسی است. نتایج مطالعات و بررسی‌های کارشناسی این کارگروها در شورای گروه بررسی و تصویب می­شود. کارگروه‌های پنج‌گانهٔ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی عبارت‌اند از: کارگروه کاربست مصوّبات فرهنگستان، کارگروه آموزش ابتدایی، کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی در دورهٔ راهنمایی، کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی در دورهٔ دبیرستان، کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه. شایان ذکر است در در سه جلسهٔ کارگروه کاربست مصوّبات فرهنگستان نحوهٔ تعامل با سازمان کتاب‌های درسی جهت یکسان‌سازی رسم‌الخط کتاب‌های درسی، تدوین دستورالعمل حروف‌نگاری فارسی با کمک متخصصان، و ابلاغ از سوی فرهنگستان به کلیهٔ سازمان‌ها و شرکت‌ها پیشنهاد شد. در اولین جلسهٔ کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی در دورهٔ دبیرستان مهم‌ترین کارهای پیش رو به شرح زیر برشمرده شد: بررسی وضع موجود در دبیرستان (اهداف، محتوا، روش)؛ مطالعهٔ تطبیقی برنامهٔ درسی زبان و ادبیات ملی دبیرستان در چند کشور؛ تحقیق و مطالعه در مواد آموزشی دبیرستان؛ مطالعهٔ سیر تطوّر آموزش زبان و ادبیات فارسی دردبیرستان؛ بررسی وضعیت حال، تهیهٔ برنامه‌ای راهبردی؛ جمع‌آوری پژوهش‌هایی در مورد آموزش زبان و ادبیات دبیرستان و تهیهٔ بانک اطلاعاتی؛ سیاست‌گذاری‌های آموزش زبان و ادبیات دبیرستان؛ پژوهش مقدماتی برای تهیهٔ برنامه‌ای راهبردی؛ بررسی شیوه‌های آموزش ادبیات فارسی، نیازسنجی آموزشی ادبیات فارسی.