دفاع از پایان نامه ارشد آموزش زبان فارسی

سال پنجم، شماره سی وپنجم

جامعه آماری، استانداردهای آموزش مهارت خواندن در نظام آموزشی پنج کشور ایران، آمریکا، انگلستان، استرالیا و مالزی است. پژوهش حاضر از نوع کیفی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق اسناد و مدارک موجود درباره زبان آموزی و استاندارد آموزش مهارت خواندن کشورهای مورد مطالعه به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است. روش این پژوهش، توصیفی و تشریحی است و از نظر روشهای موجود در مطالعات تطبیقی، با استناد بر نظریه جرج بردی، یعنی روش چهار مرحله ای وی در انجام مطالعات تطبیقی می باشد. با استفاده از روش زمینه ای و مقایسه به روش جرج بردی، اسناد و مدارک و راهنمای برنامه درسی و استانداردهای آموزش مهارت خواندن در پنج کشور ایران، آمریکا، انگلستان، استرالیا و مالزی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.نتایج نشان داد که در زمینه استانداردهای آموزش مهارت خواندن در تمامی این کشورها، روان خوانی لغات، شناخت اصوات، درک ارتباطات معنایی بین بخش های متن و خواندن و درک متن های ساده مورد توجه قرار گرفته است. در ایران در زمینه ی استانداردهای خواندن بیشتر شناخت لغات و جملات و تشخیص معنی از روی تصاویر و نوشته های کوتاه و تعیین رابطه معنایی بین متن ها مد نظر قرار گرفته است.در مورد مولفه ها و عناصری که در استانداردهای آموزش مهارت خواندن به آن پرداخته شده در چهار کشور آمریکا، انگلستان، استرالیا و مالزی ؛ شناخت حروف و علائم و اصوات، شناخت اصوات ابتدایی، وسطی و انتهایی در تک سیلابها، شناخت لغات و دانش گرافیکی و فنومیکی و فونیکی آن، توانایی بخش بخش کردن و ترکیب فنوم ها، ش ناخت بخش های خاص لغات ( پیشوند و پسوند)، رمزگشایی لغات، گسترش دامنه لغات، شناخت استراتژی های واجی و گرافیکی و نحوی و متنی در متن، درک و تحلیل متن، شناخت ایده ها، وقایع و کاراکترهای متن، شناخت لایه های مختلف معانی در متن ( کنایه، تمثیل و..)، استنتاج اطلاعات از متن، خواندن و درک عبارات و جملات ساده در متن، مهارت استفاده از فرهنگ لغت ( فرهنگ لغت تصویری) مورد بحث قرار گرفتند و اما مولفه ها وعناصر استاندارد های آموزش مهارت خواندن در ایران، بیشتر به شناخت اصوات، ردیابی تصاویر و کلمات از چپ به راست، کوتاهی و بلندی و قطع مناسب صدا در خواندن، روان وسلیس خوانی کلمات و جملات، تشخیص معانی از روی تصاویر، درک نوشته هایی با زبان ادبی ساده و تشخیص رابطه معنایی بین بندها و پاراگرافها می پردازد.
استاد راهنما: دکترحسین قاسم پور مقدم(عضو هیات علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)، استاد مشاور:دکتر مریم غیاثیان(عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور)، دانشجو: میترا میرسمیع، اردیبهشت ۱۳۹۱٫