اخلاق انتشارات علمی

سال پنجم، شماره سی وپنجم


 
مجموعهٔ حاضر که به مطالب گوناگون مرتبط با اخلاق انتشارات علمی می‌پردازد، کوشیده است در عین ایجاز، گسترهٔ این عرصه را دربربگیرد. آثار موجود در باب اخلاق نشر علمی بسیار زیادند و به همین جهت در مشترکات آن‌ها تکرار فراوان به چشم می‌خورد و در مفترقاتشان نیز صبغه‌های فرهنگی، رشته‌ای و سازمانی به‌وفور یافت می‌شود و حتی در اینکه آیا می‌توان اخلاق علمی (به معنای وسیع کلمه) را آموزش داد، دیدگاه‌های مختلف و گاه متعارض وجود دارد؛ برخی برآن‌اند که می‌توان اخلاق علمی را در حد واحدی درسی یا گذراندن کارگاه آموزشی خاصی به محصلان تدریس کرد و گروهی دیگر بر این باورند که اخلاق علمی «داشتنی» است، نه «دادنی». این مجموعه در دو بخش تنظیم شده که فهرست مطالب بخش نخست آن عبارت است از: درآمد، اخلاق علمی نگارش، انگیزهٔ نگارش، ساختار نوشتهٔ علمی، محتوای نوشتهٔ علمی، مقاله‌های علمی، مقالهٔ مجلهٔ علمی، مقالهٔ دایرهالمعارفی، مقالهٔ همایش، هم‌تألیفی، استناد، داوری علمی، سردبیری و ویراستاری، سردبیری، ویراستاری. بخش دوم نیز این مطالب را شامل می‌شود: درآمد، نظر ابن‌خلدون در باب تألیف، منشور اخلاق در انتشارات علمی، عامل اصلی تقلب‌های علمی در ایران، نظر برخی اهل علم دربارهٔ بی‌اخلاقی‌ها. سخن آخر و فهرست مآخذ بخش‌های پایانی این کتاب را تشکیل می‌دهند. کتاب اخلاق انتشارات علمی، نوشتهٔ دکتر عباس حرّی است که انتشارات تخت‌جمشید آن را در ۸۶ صفحه منتشر کرده‌است .