اولین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در اردیبهشت ماه ۸۵

کارگاه ها و دوره های آموزشی

عنوان سخنرانی: رابطه برنامه درسی، آموزش، سنجش و یادگیری
سخنران: دکتر علیرضا کیامنش، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۷/۲/۸۵ ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان برگزاری: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی- طبقه هشتم- سالن اجتماعات

چکیده:
شیوه تدریس، سنجش و در نهایت یادگیری فراگیران از نوع نگاه معلم به برنامه درسی اثر می‌پذیرد. Short and Burke (1994) به سه نگاه مختلف به برنامه درسی اشاره می‌کنند. از دید این دو برنامه درسی را می‌توان:
۱٫    یک واقعیت (fact) قلمداد نمود، ‌این نگاه ریشه در تفکر اثبات گرایی دارد. تفکری که معتقد است دانش کالایی است که می‌تواند از فردی به فرد دیگر منتقل شود.
۲٫       یک فعالیت (activity) قلمداد نمود، در این نگاه برنامه‌درسی به فعالیتهای واقعی گفته می‌شود که در درون کلاس درس اتفاق می‌افتد.
۳٫       یک جستجو (inquiry) قلمداد نمود، در این نگاه برنامه درسی به فرایند خلق دانش در کلاس درس گفته می‌شود.
عنوان این سه نوع نگاه به برنامه‌درسی بیانگر آن است که معلم شیوه تدریس خود را با نوع نگاه به برنامه درسی تنظیم می‌کند. در حالت برنامه به عنوان واقعیت،‌ دانش یک امر بیرونی و مستقل از فرد می‌باشد. معلم صاحب یا دارنده دانش است و می‌تواند دانش خود را به فراگیر منتقل کند. ذهن دانش‌آموز چون ظرفی قلمداد می‌شود که معلم از طریق آموزش خود آن را پر می‌کند. وظیفه دانش‌‌آموز کسب دانش ارائه شده توسط معلم می‌باشد. در این شیوه معلم به ابزاری برای سنجش میزان دانش منتقل شده نیاز دارد که بتواند به طور عینی میزان آموخته‌های کسب شده دانش‌آموزان را اندازه‌گیری کند. سنجش به اندازه‌گیری و میزان دانش کسب شده محدود می‌شود و هر سئوال تنها یک پاسخ صحیح دارد.
زمانی که معلم از برنامه‌درسی معلم- محور یا انتقال دانش و دانش‌آموزان به برنامه درسی دانش‌آموز محور حرکت می‌کند، به شیوه تدریس دیگر و روشهایی دیگر برای جمع‌آوری اطلاعات و سنجش میزان موفقیت دانش‌آموزان نیاز دارد. شیوه سنجشی که سئوالهای مورد پرسش در آن الزاماً ‌به یک پاسخ صحیح ختم نمی‌شوند.
هر یک از سه نگاه ذکر شده در عمل از شیوه‌های تدریس، انتظارات آموزشی، ‌سنجش و ارزشیابی خاص خود استفاده می‌کنند. ویژگیها، تفاوتها و مشابهت‌های این سه نوع نگاه و شرایط لازم برای حرکت از برنامه درسی به عنوان واقعیت به سمت برنامه درسی به عنوان فعالیت یا جستجو در مدارس مطالبی هستند که در جلسه ماهیانه انجمن مطالعات برنامه درسی مورد بحث قرار خواهند گرفت.