هشتمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در آذر ماه ۸۵

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

عنوان سخنرانی: بررسی برنامه‌های درسی آموزش بزرگسالان و ارائه الگوی مناسب و مرتبط با آن
سخنران: دکتر محسن طالب زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۹/۹/۸۵ ساعت ۱۰ الی ۱۲

مکان برگزاری: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی- طبقه هشتم- سالن اجتماعات

چکیده:
     در بسیاری از کشورها، توجه نظام‌مند بسیار کمی به برنامه‌های درسی در آموزش بزرگسالان شده است. تقابل با رشد برنامه‌های درسی آشکار، به خصوص در کشورهایی که معلمان و سیاستگزاران بر ویژگی تصادفی- تجربی آموزش بزرگسالان تأکید داشته‌اند، قوی و شدید بوده است. علت بی‌توجهی به رشد برنامه‌های درسی رسمی در آموزش بزرگسالان را می‌توان اینگونه بیان کرد که در بیشتر کشورها، آموزش بزرگسالان بطور خودجوش و پراکنده در پاسخ به تقاضاهای خصوصی و نیازهای عمومی و همگانی به وجود آمده است و نیز این امر که بزرگسالان به عنوان فراگیران داوطلب و خود- راهبر، بایستی برای انتخاب مجموعه دانش، آزاد باشند. بنابراین در حالی که معمولاً برنامه‌های درسی در سیستم آموزش رسمی بر دانش مبتنی بر برنامه درسی متمرکز شده است، در آموزش بزرگسالان اهمیت نسبتاً زیادی به مهارتها و توانایی‌های غیرمرتبط برنامه درسی داده شده است. اگر چه تقابل با رشد برنامه‌های درسی در آموزش بزرگسالان در بین گروههای معینی و در برخی از کشورها هنوز وجود دارد، به نظر می‌رسد که این دیدگاه در حال تغییر است.
از این رو در مقاله حاضر، نخست، به بررسی برنامه درسی به عنوان یک حوزه مطالعاتی، تئوری‌ها و محتوای برنامه درسی آموزش بزرگسالان و نیز رویکردهای طراحی برنامه درسی آموزش بزرگسالان پرداخته می‌شود. آنگاه به مدلهای طراحی برنامه درسی، سطوح طراحی برنامه درسی، الگوهای درسی در آموزش بزرگسالان و ارزش کاربردی مدلها پرداخته می‌شود. البته الگوهای متفاوتی در این مقاله مورد بررسی قرا گرفته است ولی به علت جامعیت الگوی توئنت، این الگو به عنوان الگوی مناسب برنامه‌درسی آموزش بزرگسالان مکورد بررسی قرار گرفته است.

 

کلید واژه‌ها:
برنامه‌های درسی آموزش بزرگسالان، تئوری‌ها و محتوای برنامه درسی آموزش بزرگسالان،‌رویکردهای طراحی برنامه درسی، مدلهای طراحی برنامه درسی، سطوح طراحی برنامه درسی، الگوهای درسی در آموزش بزرگسالا