گزارش برگزاری میزگرد علمی اصول تدوین مواد آموزشی زبان فارسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

براساس تصویب کمیسیون گروه های مطالعاتی دارای علایق ویژه در انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، میزگرد علمی با عنوان اصول تدوین مواد آموزشی زبان فارسی درتاریخ ۱۲ / ۱۰ / ۸۹ برگزار گردید. دراین میزگرد که در آن جمعی از استدان، کارشناسان و دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی و اعضای انجمن مطالعات برنامه درسی ایران حضور داشتند ؛ درباره موضوع میزگرد بحث و گفت و گو شد. آقایان دکترعلی اصغر جویباری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورتهران، دکتر فریدون اکبری مدیر گروه ادبیات فارسی دفتر تالیف کتب درسی، دکتر سید بهنام علوی مقدم عضو هیئت علمی سازمان و دکتر حسین قاسم پور مدیر گروه مطالعاتی برنامه درسی زبان فارسی در زمینه موضوع مورد نظراصول زیر را پیشنهاد دادند:
۱- توجه به الگوهای عام وخاص برنامه درسی زبان فارسی
۲- رعایت نیازسنجی در تدوین مواد آموزشی زبان فارسی
۳- توجه به میزان شکاف بین خواندن و نوشتن درتدوین مواد آموزشی زبان فارسی
۴- توجه به سیر طبیعی و شیب از ساده به دشوار در آموزش زبان فارسی
۵- استفاده از تجارب گذشتگان و معلمان درتدوین مواد آموزشی زبان فارسی
۶- تاکید بر استفاده از راهنمای برنامه درسی زبان آموزی
۷- تاکید برساختار و عناصر زبان شناختی زبان فارسی
۸- تکیه بر اصول نظریه های یادگیری زبان شناختی و روان شناختی زبان فارسی
۹- توجه به رویکردها و روش های یاددهی – یادگیری زبان فارسی
۱۰- توجه به بفت فرهنگی، دینی و ارزشی درتدوین مواد آموزشی زبان فارسی
۱۱- رعایت اصول مربوط به یادگیرندگان و مخاطبان زبان فارسی
۱۲- رعایت ارتباط افقی و عمودی در سازمان دهی مواد آموزش زبان فارسی
۱۳- رعایت تلفیق درون رشته ای و برون رشته ای درتدوین مواد آموزشی زبان فارسی