کمیسیون پژوهش

کمیسیون‌ها

شرح وظایف کمیسیون:
۱٫ شناسایی فرصت‌های پژوهشی بالفعل در کشور
۲٫ بررسی و اظهارنظر درباره موضوعات پژوهشی ارجاع شده به انجمن
۳٫ بررسی و شناسایی موضوعات پژوهشی حائز اولویت در حوزه برنامه درسی
۴٫ تنظیم ساز و کارهای ورود انجمن به عرصه فعالیتهای پژوهشی در حوزه برنامه درسی
۵٫ پیشنهاد پژوهشگر صاحب صلاحیت (مجری) و ناظر (ناظران) علمی به هیأت مدیره
۶٫ ارزشیابی سالانه کیفیت پژوهش‌های انجام شده در حوزه برنامه درسی
۷٫ شناسایی و معرفی پژوهشگران نمونه در حوزه برنامه درسی
۸٫ ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی در جهت توسعه فعالیت‌های پژوهشی در حوزه برنامه درسی
۹٫ همکاری با مؤسسات و مراکز پژوهشی در انجام فراتحلیل از پژوهش‌های انجام شده در حوزه برنامه درسی
۱۰٫ نقد و ارزیابی سیاستهای اتخاذ شده در حوزه برنامه درسی در کشور و انتشار گزارش سالانه بر مبنای آن

اعضاء کمیسیون:
دکتر علی اکبر خسروی
دکتر محمد آرمند
دکتر محمد جوادی پور
دکتر حسین قاسم‌پور
دکتر محمد حسنی
دکتر رضا نوروززاده
دکتر علی اصغر خلاقی
دکتر ابراهیم طلایی
دکتر رضوان حکیم زاده
دکتر زهرا نیک نام
دکتر محمد نوریان
جواد یزدانی
دکتر فرهاد سراجی
مهندس حمید یزدانی