برنامه وبلاگ‌نویسی رؤسای کمیسیون‌های انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تا ۳ ماه اول سال ۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

در آخرین جلسه هیأت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۵ رؤسای کمیسیون‌ها متعهد شدند ، براساس جدول زمانبندی شده توسط رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی، هر هفته  اعضاء محترم انجمن و بازدیدکنندگان گرامی را در جریان فعالیت کمسیون قرار دهند.