دکتر مجید قدمی به ریاست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش منصوب شد

کارگاه ها و دوره های آموزشی

جناب آقای دکتر مجید قدمی انتصاب بحق وشایسته جنابعالی را به عنوان ریاست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تبریک و تهنیت گفته، موفقیت روزافزون شما را در جهت خدمت به تعلیم و تربیت جامعه ازخداوند بزرگ مسئلت داریم.