خبرنامه شماره ۹ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

فهرست مطالب:
– گامی در جهت توسعه برنامه درسی
– آشنایی با صاحبنظرانبین‌المللی حوزه برنامه درسی
– معرفی اجمالی بین‌المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
– معرفی برنامه آموزشی برای همه (EFA)
– نقد بر دیدگاههای دکتر محمدحسن پروند
– دیدگاه برنامه‌ریزی درسی مدرسه محور
– فراخوان مقاله
– گزارش همایش تمرکز و عدم تمرکز
– گزارش کمیسیون‌های انجمن
– مصوبات هیأت مدیره
– معرفی کتاب