اولین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

عنوان سخنرانی: نسبت برنامه درسی با زمان
سخنران: دکتر محمود مهرمحمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
اعضاء میزگرد: دکتر نعمت‌اله موسی‌پور (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان)دکتر عزت خادمی (عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا)
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۶/۲/۸۶ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان برگزاری: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی- طبقه هشتم- سالن اجتماعات

چکیده:
درباره نسبت زمان با برنامه درسی از منظرهای مختلف می‌توان بحث کرد. آنچه در این بحث مورد توجه قرار می‌گیرد، منظر ویژه و متفاوتی است که از آن می‌توان با عنوان منظر فلسفی و با هدف تبیین "محیط زمانی" برنامه درسی یاد کرد. از این زاویه، نگاه به مقوله زمان و نسبت آن با برنامه درسی نگاهی از نوع "گسترده" است که با نگاه "محدود" به زمان یعنی به عنوان یکی از عناصر برنامه درسی کاملاً متفاوت است. این نگاه را همچنین می‌توان نگاه در مقیاس "کلان" دانست که با نگاه "خرد" یا در مقیاس فردی تفاوت دارد.
در این بحث، از منظر یاد شده به گونه‌شناسی برنامه‌های درسی پرداخته خواهد شد و مشخصاً سه نوع برنامه؛ برنامه درسی "حال گرا"، برنامه‌درسی "آینده گرا" و برنامه‌درسی "حال‌گرای آینده‌گرا"از یکدیگر تمیز داده خواهد شد. گونه سوم که با عنوان تناقض‌آمیز حال‌گرای آینده‌گرا شناسایی شده است، گونه مرجّح نگارنده است که به تفصیل درباره آن بحث خواهد شد. منادیان برنامه‌های درسی برخوردار از این نسبت زمانی دیوئی و آیزنر هستند، که ضمن برخورداری از اشتراکات قابل توجه تفاوت های ظریفی نیز در دید گاه های آنان به چشم می خورد. در این مبحث تفاوت دید گاه‌های دیوئی و آیزنر در تبیین نسبت برنامه درسی با زمان مورد توجه قرار خواهد گرفت.