صورتجلسه آخرین نشست کمیسیون توسعه گروه‌های مطالعاتی دارای علائق ویژه

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دومین جلسه کمیسیون توسعه گروه‌های مطالعاتی دارای علائق ویژه در سال ۱۳۸۶ به ریاست دکتر محمد عطاران در روز سه‌شنبه ۱/۳/۸۶ و با حضور اعضاء این کمیسیون تشکیل شد. در این جلسه به بررسی دو طرح پیشنهادی: ۱٫ برنامه درسی و ارزشها- ۲٫ برنامه درسی و صنعت پرداخته شد و به تصویب این کمیسیون رسید.

صورت جلسه …