دومین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

عنوان سخنرانی: برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در ایران: ضرورتها، بایدها و نبایدها
سخنران: دکتر یحیی قائدی- عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم
اعضاء میزگرد: دکتر خسرو باقری (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران-مدیریت میزگرد)، دکتر فرامرز قراملکی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، سعید ناجی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی)
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه ۳۰/۳/۸۶ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان برگزاری: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی- طبقه هشتم- سالن اجتماعات

چکیده مقاله