صورتجلسه اولین نشست کمیته علمی همایش هفتم

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اولین جلسه کمیته علمی  همایش هفتم "برنامه‌های درسی دوره راهنمایی و متوسطه، چالشها و چشم‌اندازها" در روز دوشنبه ۷/۳/۸۶ با حضور اعضاء این کمیته برگزار شد و تصمیمات اولیه در مورد برگزاری همایش اتخاذ شد.

متن کامل صورتجلسه