انتشار ۳ شماره جدید فصلنامه نوآوری‌های آموزشی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به گزارش دفتر فصلنامه نوآوری‌های آموزشی در آذرماه ۱۳۸۶، ۳ شماره پیاپی این فصلنامه با عنوان‌های:
۱٫ ویژه‌نامه نوآوری در سنجش و ارزشیابی آموزشی (شماره۱۸- زمستان ۱۳۸۵) به سردبیری مهمان:  دکتر حسن پاشاشریفی
۲٫ فصلنامه (شماره۱۹- بهار ۱۳۸۶) به سردبیری دکتر حسین لطف‌آبادی
۳٫ ویژه‌نامه نوآوری در فلسفه تعلیم و تربیت (شماره۲۰- تابستان ۱۳۸۶) به سردبیری مهمان: دکتر عیسی ابراهیم زاده
منتشر شد. از علاقمندان به دریافت این فصلنامه تقاضا می‌شود با دفتر فصلنامه با شماره تلفن۸۸۸۱۲۸۶۹ تماس حاصل نمایند.