تاریخ جلسات کمیسیون توسعه گروه‌های مطالعاتی در سال ۱۳۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

تاریخ برگزاری جلسات کمیسیون توسعه گروه‌های مطالعاتی دارای علائق ویژه
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
سال ۱۳۸۶

روز

تاریخ

ساعت

سه شنبه ۱۲/۲/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹
سه شنبه ۱/۳/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹
سه شنبه ۵/۴/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹
سه شنبه ۲/۵/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹
سه شنبه ۶/۶/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹
سه شنبه ۳/۷/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹
سه شنبه ۱/۸/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹
سه شنبه ۶/۹/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹
سه شنبه ۴/۱۰/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹
سه شنبه ۲/۱۱/۸۶ ۱۷:۳۰ الی ۱۹