تاریخ برگزاری جلسات کمیسیون نشر علی در سال ۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

تاریخ برگزاری جلسات کمیسیون نشر علمی
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
سال ۱۳۸۶

 

روز تاریخ ساعت
سه شنبه ۱۸/۲/۸۶ ۱۷ الی ۱۹
سه شنبه ۲۲/۳/۸۶ ۱۷ الی ۱۹
سه شنبه ۱۹/۴/۸۶ ۱۷ الی ۱۹
سه شنبه ۲۳/۵/۸۶ ۱۷ الی ۱۹
سه شنبه ۲۰/۶/۸۶ ۱۷ الی ۱۹
سه شنبه ۱۷/۷/۸۶ ۱۷ الی ۱۹
سه شنبه ۲۲/۸/۸۶ ۱۷ الی ۱۹
سه شنبه ۲۰/۹/۸۶ ۱۷ الی ۱۹
سه شنبه ۱۸/۱۰/۸۶ ۱۷ الی ۱۹
سه شنبه ۱۶/۱۱/۸۶ ۱۷ الی ۱۹
سه شنبه ۲۱/۱۲/۸۶ ۱۷ الی ۱۹