جلسه کمیسیون پژوهش در اردیبهشت ۸۸

کارگاه ها و دوره های آموزشی

صورتجلسه کمیسیون پژوهش

تاریخ برگزاری : ۲۱/۲/۸۸

 حاضرین جلسه: دکتر تاجیک اسمعیلی، دکترآرمند، دکترسراجی  و آقای یزدانی

غائبین جلسه: دکترمهرمحمدی، دکترخلاقی، دکترامام جمعه، دکترمهدوی، دکتربلوسی، دکتراحمدی

ساعت شروع : ۱۷

ساعت اتمام : ۱۸:۳۰

 دستور جلسه:

 

بررسی شیوه های اجرای برنامه های کمیسیون در سال ۸۸

 

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه :

 

در این جلسه در مورد روش های اجرای محورهای مختلف برنامه کمیسیون در  سال ۸۸  بحث و تبادل نظر گردیده و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

 1- بند۱برنامه( تدوین آئین نامه ارزشیابی  ازطرح های پژوهشی ) توسط آقای یزدانی تدوین و در دستورکار جلسه خرداد ماه کمیسیون قرار گیرد.

 2- بند ۲ برنامه(شناسایی طرح ها پژوهشی و دعوت از پژوهشگران برای همکاری ) مقرر گردید اولویت های پژوهشی  سازمان ها و دستگاه ها توسط آقای دکتر سراجی شناسایی و جهت بررسی به کمیسیون ارسال شود.

 3- بند ۳ برنامه(شناسایی و انتخاب پژوهش برتر در حوزه برنامه درسی)  در دستور کار کمیته مشترک  انجمن و پژوهشگاه  قرار گیرد.آقای دکتر اسمعیلی مسئولیت پیگیری را بر عهده گرفتند.

۴- بند۴ برنامه ( طرح پایگاه اطلاعاتی  پژوهش ها) توسط  دکترسراج تهیه  و در دستور جلسه ۸ تیر ماه کمیسیون قرار گیرد.

۵- بند ۵ برنامه  (تدوین چکیده پژوهش های انجام گرفته در حوزه برنامه درسی در سال۸۷) مقرر گرید توسط آقایان دکتر سراجی و دکترآرمند انجام شود  و برای اختصاص هزینه پیش بینی شده رئیس کمیسیون پژوهش با رئیس انجمن مکاتبه نماید.

 6- مقرر گردید پژوهش های، پایان نامه ها و رساله های انجام گرفته در حوزه برنامه درسی جهت ارائه درجلسات علمی ماهانه  انجمن توسط آقای دکتر اسماعیلی شناسایی و اعلام شود.

 7-  بند ۸ برنامه (همکاری در آماده سازی  و انتشار خبرنامه) مقرر گردید از سوی کمیسیون پژوهش جهت همکاری اعلام آمادگی شود.

 8- مقررگردید از نمایند گان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، مؤسسه برنامه ریزی و نوآوری های آموزشی و دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی جهت عضویت در کمیسیون پژوهش وکمیته برنامه درسی ملی دعوت به عمل آید.

۹- مقرر گردید عنوان های پژوهشی  سال ۱۳۸۸ موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی در اختیار سیگ ها قرار گیرد تا برای ارائه طرح پژوهشی در موضوعاتی مورد نظر، حداکثر تا تاریخ ۱۵ خرداد اعلام آمادگی نمایند.