مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی برگزار می کند

کارگاه ها و دوره های آموزشی

میزگرد تخصصی با عنوان:

بررسی کاربست و دلالتهای اجرایی پژوهش

"بررسی میزان انطباق اهداف راهنمای برنامه های درسی

(دوره ابتدایی و راهنمایی)

با اهداف مصوب شورای عالی آموزش و پرورش"

(مجری انجمن مطالعات برنامه درسی)

اعضا میزگرد:

·         دکتر محمود مهرمحمدی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

·         دکتر محمد حسنی، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی

·         مهندس نوید، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش

·         حجت الاسلام ذوعلم، دبیر طرح تدوین سند برنامه درسی ملی

·         دکتر جمالی فر، سرپرست دفتر تالیف و برنامه ریزی کتب درسی

·         جودیزدانی، مجری پژوهش

از کلیه علاقمندان مباحث تعلیم و تربیت برای شرکت در این نشست علمی دعوت بعمل می آید.

زمان:

دو شنبه   31/3/89

ساعت ۵/۸ الی ۵/۱۲

مکان:

خیابان ایرانشهر شمالی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، طبقه هشتم، سالن جلسات.