اولین صورتجلسه کمیسیون پژوهش در سال ۱۳۹۱

کارگاه ها و دوره های آموزشی

مورخ ۲۹/۸/۹۱

ساعت ۱۵ الی ۱۶

حاضرین در جلسه :

دکتر علی اکبر خسروی , دکتر نوریان , دکتر نوروز زاده , دکتر صادقی , آقای حمید یزدانی

مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده:

۱-       اصلاحاتی در زمینه بیانات مربوط به وظایف اعضا و برنامه پیشنهادی انجام گیرد

۲-       راه اندازی و بارگزاری لینک کمسیون پژوهش و ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی در خصوص مسائل پژوهشی

۳-       تشکیل یک کمیته جانبی با عنوان کمیته پژوهش برنامه درسی دانشجویان و معلمان جهت فعال سازی دانشجویان و معلمان در انجام امور پژوهشی تحت هدایت و راهنمایی اعضای کمسیون پژوهش

۴-       انتشار اولین خبرنامه پژوهشی به صورت الکترونیکی

۵-       ارائه گزارش تحلیلی پایش جهانی برای همه در سال ۲۰۰۸و ۲۰۰۹