اطلاعیه شماره ۷ انتخابات هیئت مدیره

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به نام خدا

اطلاعیه شماره ۷

اعضای محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران                                      

با سلام و احترام

به منظور آشنایی اعضای محترم انجمن، اسامی، مدرک تحصیلی و محل اشتغال نامزدهای انتخابات هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (به ترتیب حروف الفبا) به شرح زبر تقدیم می شود.

محل اشتغال

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی

محمود امانی تهرانی

۱

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکترای برنامه ریزی درسی

جواد حاتمی

۲

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

دکترای برنامه ریزی درسی

علی اکبر خسروی

۳

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکترای برنامه ریزی درسی

علیرضا صادقی

۴

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

دکترای برنامه ریزی درسی

پروین صمدی

۵

عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی

دکترای برنامه ریزی درسی

 حسین قاسم پور

۶

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکترای برنامه ریزی درسی

حسن ملکی

۷

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان مأمور به پژوهشگاه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم

دکترای برنامه ریزی درسی

نعمت‌الله موسی پور

۸

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکترای برنامه ریزی درسی

محمود مهرمحمدی

۹

عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی  آموزش عالی

دکترای برنامه ریزی درسی

رضا نوروز زاده

۱۰

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

دکترای برنامه ریزی درسی

زهرا نیکنام

۱۱

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد لامرد فارس

دکترای برنامه ریزی درسی

احمد هاشمی

۱۲

همچنین به منظور آشنایی اعضای محترم با وظایف اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجمن، شرح وظایف آنها بر اساس اساسنامه انجمن به شرح زیر ارائه می شود.

هیات مدیره
هیات مدیره انجمن مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می باشد که هر ۳ سال یک بار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.
هیچ یک از اعضا نمی توانند بیش از ۲ دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب شوند.
عضویت درهیات مدیره افتخاری است.
هیات مدیره حداکثر تا یک ماه پس ازا نتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.
کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس هیات مدیره و یا قائم مقام او معتبر است.
هیات مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوت نامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز است.
جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با کثریت ارای موافق معتبر است.
کلیه مصوبات هیئت مدیره، ثبت و پس ازا مضای اعضا در دفتر صورت جلسات هیئت مدیره نگهداری می شود
شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروی است و غیبت هر یک ازا عضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از ا عضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

 شرکت بازرس در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است.
هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نمایند.
تبصره: هیات مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
هیات مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها
هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا توهین و فک رهن و استقراض با استثنای واگذاری قطعی امواد غیر منعقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام دهد.
جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه، اخذ تصمیم اقدام درباره آن ها درصلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای ا داره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می باشد.
تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صوت حساب در آمدها و هزینه های انجمن برای
تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت درموعد مقرر.
اقامه دعوی و پاسخ گویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی درتمام مراجع ومراحل دادرسی باحق وکلیلی و حق وکیل غیر
انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چهارچوب وظایف ا نجمن.
جلب هدایا و کمک های مالی.
اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی
اتخاذ تصمیم در مدت عضویت انجمن درمجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقرراتجرای کشور
ارسال گزارشهای لازم به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت فرهنگ و آموزشی عا لی.
بازرس
مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفرر ا به عنوان علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می نماید. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. وظایف بازرس به شرح زیر است:
بررسی اسناد در دفاتر مالی انجمن وتهیه گزراش برای مجمع عمومی
بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره وتهیه گزارش از عملکرد انجمن برای ا طلاع مجمع عمومی
گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید وشرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

ضمن تشکر از اعضای محترمی که تاکنون نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اعلام فرموده اند. از سایر اعضای محترم در خواست می شود در صورت تمایل، کاندیداتوری خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایند. Ja_yazdany@yahoo.com     

 دکتر مجید  علی عسگری

رئیس انجمن مطالعات انجمن برنامه درسی ایران