دومین جلسه کمیته علمی همایش هفتم

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دومین جلسه کمیته علمی همایش هفتم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران "برنامه‌های درسی دوره راهنمایی و متوسطه: چالشها و چشم‌اندازها" در تاریخ ۳۰/۳/۸۶ با حضور اعضاء محترم این کمیته در دبیرخانه انجمن برگزار شد.

صورتجلسه…