صورتجلسه کمیسیون روابط بین‌الملل آبان ماه ۸۹

کارگاه ها و دوره های آموزشی

گزارش جلسه آبان ماه  کمیسیون روابط بین الملل

انجمن مطالعات برنامه درسی

 تاریخ برگزاری : ۹/۸/۸۹

 ساعت شروع: ۱۷:۳۰

ساعت پایان: ۱۹:۱۵

باحضور : آقایان : دکتر مهرمحمدی / دکتر عصاره  / دکتر حسینی (نماینده کمیسیون ملی یونسکو ) / مهندس زرافشان/دکتر طلائی/دکتر فتحی /  رضوی

در غیاب : آقایان : دکتر بهرنگی /دکتر آقازاده /دکتر عنانی سراب

دستور جلسه :

۱- برگزاری کارگاه آموزشی مشترک در زمینه برنامه درسی ملی در هندوستان
۲- رایزنی با کمیسیون ملی یونسکودر خصوص تاسیس مرکز منطقه ای برنامه ریزی درسی

۳- برگزاری همایش بین المللی برنامه درسی آموزش عالی در سال ۲۰۱۲

     خلاصه مذاکرات و مصوبات :

 * برگزاری کارگاه آموزشی مشترک در حوزه برنامه درسی ملی با کشور هندوستان :

بدنبال اقدامات قبلی در خصوص تشکیل جلسه هماهنگی اعضا گروه اعزامی به کشور هندوستان و تهیه پروپوزال کارگاه و ارسال آن برای مرکزNCERT، بدنبال اطلاع خانم دکتر پاندا در روز دوشنبه ۱۰/۸/۸۹، برگزاری کارگاه مورد تایید مدیریت جدید NCERT واقع گردید.

مصوبه : بدین ترتیب مقرر شد تمهیدات لازم برای ارسال دعوتنامه و صدور روادید، به منظور برگزاری کارگاه در بهمن ماه ۸۹  فراهم گردد.

* رایزنی با کمیسیون ملی یونسکودرخصوص تاسیس مرکز منطقه ای برنامه ریزی درسی :

با توجه به توضیحات خانم دکتر حسینی ، نماینده کمیسیون ملی یونسکو، تاسیس چنین مرکزی نیاز به حمایت یک مرجع دولتی رسمی داخلی دارد و در صورت تصویب نیز موسسه وابسته به دسنگاه دولتی خواهد بود که با هدف انجمن سازگار نیست. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تحقق این ایده از طریق یونسکو امکان پذیر نیست. به رسمیت شناخته شدن انجمن به عنوان یک NGO توسط یونسکو نیز با توضیحاتی که خانم دکتر حسینی دادند دور از دسترس است.

 مصوبه : با توجه به احتمال پیگیری موضوع تاسیس مرکز منطقه ای انجمن از طریق سایر سازمان های بین المللی ( به جز یونسکو)  این موضوع در دستور کار جلسه بعد قرار خواهد داشت.

* برگزاری همایش بین المللی برنامه درسی آموزش عالی در سال ۲۰۱۲ :

با توجه به پیشنهاد اولیه آقای دکتر فتحی و توضیحات آقای دکتر مهرمحمدی مبنی بر اهمیت و نقش برگزاری این همایش با رویکرد بین المللی :

مصوبه :  مقرر گردید تمهیدات لازم از جنبه حامیان داخلی و خارجی همایش آغاز و بتدریج مراحل بعدی کار، یعنی تشکیل کمیته علمی و اجرایی، جهت برگزاری آن در سال ۲۰۱۲، با مسئولیت آقای دکتر فتحی صورت گیرد. 

جلسه با جمعبندی مباحث مطرح شده و نحوه پیگیری مصوبات توسط آقای دکتر مهرمحمدی حاتمه یافت.