دانشنامه برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

هیأت مدیره انجمن در جلسه مورخ ۲۱/۳/۸۶ پیشنهاد کمیسیون نشر علمی برای تولید دانشنامه مطالعات برنامه درسی را مورد بررسی قرار داد و به این جمع‌بندی رسید که موضوع را به اطلاع تمام علاقمندان برساند و از آنها درخواست نماید نظرات اصلاحی خود را اعلام نمایند. بنابراین، متن پیشنهاد کمیسیون تقدیم می‌شود و انتظار آن است که متخصصان، علاقمندان و اعضای محترم نظرات خود را برای چگونگی انجام کار به دفتر انجمن منعکس کنند.
دکتر نعمت‌اله موسی‌پور، رئیس کمیسیون نشر علمی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران