انتصاب رؤسای جدید کمیسیون‌ پژوهش و توسعه واحدهای استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

در جلسه ۱۱/۴/۸۶ هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی، با توجه به اعلام نظر مساعد هیئت مدیره، دکتر محمدعلی میرزابیگی به عنوان رئیس جدید کمیسیون پژوهش و دکتر پروین صمدی به عنوان رئیس کمیسیون توسعه واحدهای استانی انتخاب شدند.