پنجمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

پنجمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران :تحلیل مقایسه‌ای الگوهای ورودفناوی اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به تربیت معلم
سخنران: دکتر محسن آیتی، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
اعضاء میزگرد:
– دکتر علی‌اصغر فانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس (مدیریت میزگرد)
– دکتر محمدرضا امام جمعه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی
– مهندس مرضیه گرد، رئیس دانشکده فنی تربیت دبیر دکتر شریعتی
تاریخ و زمان برگزاری: ۲۸/۶/۸۶ ساعت ۱۰ الی ۱۲
محل برگزاری: خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی، طبقه هشتم، سالن اجتماعات

چکیده سخنرانی…