گزارش پنجمین نشست علمی ماهانه انجمن در سال۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

گزارش پنجمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
پنجمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به صورت سخنرانی  تحت عنوان «تحلیل مقایسه ای الگوهای ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به تربیت معلم» توسط دکتر محسن آیتی در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ برگزار شد.در این نشست آقایان دکتر فانی،دکتر امام جمعه و خانم مهندس گٌرد به عنوان اعضای میزگرد حضور داشتند.
ابتدا دکتر آیتی ضمن ارائه تعریفی از فناوری اطلاعات و ارتباطات به تبیین و تقسیم الگوهای مختلف ورود فاوا به تعلیم تربیت پرداختند که به اختصار به شرح زیر هستند:
۱٫ الگوهای کلان یا معطوف به برنامه ریزی آموزشی
این دسته شامل الگوهای زیر است
الف) الگوی مبتنی بر نظریه تغییر
ب) الگوی ۵ مرحله ای فناوری رایانه در برنامه درسی تربیت معلم
ج) الگوی یونسکو در توسعه فاوا در تربیت معلم
 2. الگوهای معطوف به برنامه ریزی درسی
این دسته نیز شامل الگوهای زیر است
 الف) الگوی یونسکو
 ب) الگوی تجدید نظر شده اندرسون و گلن
 ج) الگوی ارتباط بین برنامه درسی تربیت معلم و آموزش و پرورش پایه ماجومدار
 د) طرح راهبردی فناوری
۳٫ الگوهای معطوف به فرآیندهای یاددهی-یادگیری
این دسته شامل الگوهای زیر است
 الف) الگوی ۳بعدی رویکردهای آموزشی
 ب) مدل ساخت و سازگرایی برای طراحی فعالیتهای آموزشی
 ج) روش الگوسازی برای معلمین علوم
 د) الگوی سرمشق سازی وِست
۴) الگوهای مبتنی بر فعالیتهای جمعی و مشارکتی
این دسته شامل الگوهای زیر است
 الف) الگوی رشد تلفیق فناوری آموزشی برای برنامه های تربیت معلم
سخنران ضمن توصیف و تشریح الگوهای فوق الذکر به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخت.سپس اعضای میزگرد نیز هرکدام به ارائه نظرات خود در رابطه با مباحث مطرح شده پرداختند و در آخر نیز جلسه به پرسش و پاسخ با مشارکت حضار اختصاص یافت.

عکس‌ها…