انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران برگزار می کند

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 نشست علمی انجمن فلسفه تعلیم وتربیت برگزار می کند

سخنران :

دکتر خسرو باقری

 

موضوع سخنرانی :

 

طرحی برای فلسفه برنامه درسی 

 

دوشنبه ۲۷/ ۷/۱۳۸۸ ساعت ۱۶ تا ۱۸

 

محل برگزارری: تهران- پل گیشا- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه  تهران- طبقه سوم- اتاق شورا