اولویت‌های پژوهشی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

عنوان‌های پژوهشی موسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموشی و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به شرح زیر اعلام می‌گردد از اعضای محترم که مایل به همکاری می‌باشند درخواست می‌شود  مشخصات خود را از طریق نمابر (۸۸۳۲۳۸۲۹ ) و یا پست الکترونیکی (info@icsa.org.ir  ) نمایند.