برنامه و بودجه سال ۱۳۸۷ انجمن مطالعات برنامه درسی به تصویب رسید

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به گزارش اولین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران که در تاریخ ۲۲ فرودین ماه با حضور اعضاء محترم هیئت مدیره برگزار شد، برنامه و بودجه کمیسیون‌های شش‌گانه انجمن با نظرات اعضاء و نتیجه‌گیری نهایی به تصویب رسید.