انتشار فصلنامه آموزشی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اولین شمراه فصلنامه رهیافت آموزشی با همکاری انجمن علمی پژوهش‌های آموزشی ایران به زیور طبع آراسته شد.

سردبیر فصلنامه:
– دکتر محمدرضا بهرنگی

هیئت تحریریه مجله آماده دریافت مقالات علمی- پژوهشی در موضوعات آموزش با رویکرد:
برنامه‌ریزی درسی،
مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی،
شیوه‌های نوین آموزش،
فضا و تجهیزات آموزشی،
محتوای آموزشی،
روش‌ها و متون تدریس،
توسعه منابع انسانی،
فناوری آموزشی،
تربیت استانداردسازی رفتار کودکان،
آموزش مدیران و آموزش‌های مجازی و … می‌باشد.