تغییرات پیش آمده در برنامه دومین نشست علمی ماهانه انجمن

کارگاه ها و دوره های آموزشی

عنوان سخنرانی:
غفلت زدایی از برنامه درسی: بازشناسی مفهوم و ابعاد برنامه درسی مغفول

سخنران: دکتر نعمت‌الله موسی‌پور- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اعضاء میزگرد:
– دکتر محمود مهرمحمدی- عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
– دکتر زهرا گویا- عضو هیئت علمی دانشگاه شیهد بهشتی
– دکتر عبدالعظیم کرمی- عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
چکیده سخنرانی…