اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دانشگاه فردوسی مشهد – مرکز تربیت معلم شهید هاشمی نژاد 
با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی خراسان رضوی

برگزار می کند:
اولین همایش ملی
تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران

زمان:
۲۶ و ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۹

نسخه نخست
فراخوان همایش