هیات مدیره انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران انتخاب گردید

کارگاه ها و دوره های آموزشی

در تاریخ ۱۲ تیرماه اولین جلسه مجمع عمومی "انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران"  در دانشگاه تربیت مدرس تشکیل گردید. در این جلسه که آقای دکتر شریعتمداری عضو محترم شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز شرکت داشت, پس از سخنرانی افتتاحیه توسط ایشان , دکتر خسرو باقری استاد دانشگاه تهران در باره روند تشکیل انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران توسط اعضای هیات موسس , توضیحاتی ارائه کرد. سپس انتخابات اعضای هیات مدیره برگزار گردید و اعضای اصلی و علی الیدل هیات مدیره و بازرس انجمن به شرح زیر انتخاب گردیدند.

دکتر خسرو باقری (دانشگاه تهران)

دکتر طیبه توسلی(دانشگاه قم)

دکتر محسن ایمانی (دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر مسعود صفایی مقدم(دانشگاه شهید چمران)

دکتر بختیار شعبانی ورکی(دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر جمیله علم الهدی(دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر رهنما(دانشگاه شاهد)

دکتر سعید ضرغامی(دانشگاه تربیت معلم)

دکتر حسنی (موسسه نوآوری در برنامه ریزی درسی)