صورتجلسه کمیسیون روابط بین الملل و محتوایی سایت انگلیسی انجمن

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 تاریخ برگزاری : ۱۳/۱۲/۸۷

حاضرین جلسه : دکتر مهرمحمدی، دکتر وزیری ،‌دکتر آقازاده، آقای رضوی و آقای صفائی موحد

غائبین جلسه : دکتر بهرنگی ،‌ دکترفتحی، دکتر عصاره،‌ دکتر قربانی ،‌ دکتر حسینی

 ساعت شروع : ۱۷

ساعت پایان ۱۹

دستور جلسه بخش محتوایی سایت :

۱- بررسی وتقسیم کار تهیه محتوای بخش انگلیسی سایت انجمن

دستور جلسه کمیسیون روابط بین الملل:

۱-       برنامه سال آینده کمیسیون روابط بین الملل

۲-       گزارش دکتر فتحی از برنامه های کارگاه های بین المللی

۳-       بحث درباره مهمانان خارجی همایش نهم

۴-       بحث درباره تاسیس شعبات برون مرزی

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه :

۱-       ابتدا آقای  رضوی توضیحاتی راجع به  صفحه اصلی سایت انگلیسی ارائه دادند. ضمن بررسی صفحه اصلی نصب شده روی سایت از جنبه نحوه تولید محتوا، به دلیل وجود برخی تغییرات در عناوین و چارچوب فعلی   با چارچوب  مصوب  کمیسیون، قرار شد این موضوع توسط دکتر مهرمحمدی با دکتر علی عسگری و دکتر عطاران  هماهنگ و نهایی شود.

۲-         براساس عنوان های اصلی سایت، تقسیم کار از جنبه نحوه تهیه و تولید محتوا صورت گرفت .( جداول پیوست ).

۳-       آقای رضوی درباره ترجمه مطالب سایت با  دکتر عنانی مذاکره کنند. چنانچه دکتر وزیری و دکتر دبیری افراد علاقمندی را در این رایطه شناسایی نمودند به کمیسیون معرفی کنند. دکتر مهرمحمدی هم از طریق دانشجویان دکتری رشته آموزش زبان موضوع شناسائی همکار را پیگیری کنند.

۴-        دکتر عطاران از طریق سیگ ها  اطلاعات مربوط را جهت نصب در بخش انگلیسی سایت ارائه نمایند.

۵-       در مورد دستور جلسه ۴، ابتدا دکتر مهرمحمدی توضیحاتی ارائه دادند و پاسخ وزارت علوم را در تایید تاسیس شعبات استانی برای اعضا قرائت کردند. نامه وزارت علوم در اخنیار اقای دکتر آقازاده قرا گرفت تا برای بحث و تصمیم گیری در  جلسه آینده پیشنهاد های مشخصی ارائه نمایند..

۶-       به دلیل ضیق وقت بند ۱و۳ دستور جلسه به جلسه آینده موکول شد.