بازنگری و اصلاح آموزش پزشکی

کارگاه ها و دوره های آموزشی
در راستای ایجاد تحول و بازنگری در آموزش پزشکی عمومی، جلسه اعطای مجوز بازنگری و اصلاح برنامه آموزش دکتری پزشکی عمومی در محل ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه به منظور ارتقای کیفیت آموزش پزشکی عمومی و همچنین اجرای استانداردهای پایه دوره آموزش پزشکی عمومی همگام با استانداردهای جهانی آموزش پزشکی، مجوز بازنگری و اصلاح برنامه آموزش دوره دکترای پزشکی عمومی به ۶ دانشگاه داوطلب شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، لرستان، شهید صدوقی یزد، مازندران، شاهرود و ایران اعطا شد.
بنا بر همین گزارش، این دانشگاه‌ها از آغاز سال تحصیلی ۸۸-۸۷ مجازند با نظارت دبیرخانه آموزش پزشکی عمومی نسبت به بازنگری، اصلاح و روز آمد نمودن برنامه آموزش دوره دکترای پزشکی عمومی اقدام کنند.
گفتنی است، در این جلسه که با حضور دکتر بهرام عین الهی معاون آموزشی وزارت بهداشت تشکیل شد روسا، معاونین آموزشی، رؤسای دانشکده‌های پزشکی و رؤسای مراکز EDC دانشگاه‌های داوطلب حضور داشتند.