چهارمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

عنوان سخنرانی:

مقایسه دو راهنمای برنامه درسی جامعه شناسی ی دوره متوسطه در ایران و انگلستان

سخنران :محمد حسن محقق معین
عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) وزارت جهاد کشاورزی 

اعضاء میزگرد: دکتر محمد جعفر جوادی- دکتر نادر سلسبیلی- لطیف عیوضی
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۸۷- ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان برگزاری: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی- طبقه هشتم- سالن اجتماعات

چکیده سخنرانی…