گزارش آذر ماه ۱۳۸۷

کارگاه ها و دوره های آموزشی
گزارش آذر ماه کمیسیون توسعه استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران:
آخرین سه شنبه آذر ماه نیز در تاریخ ۲۶/۹/۸۷ به سیاق سه شنبه هر ماه جلسه ماهانه کمیسیون برگزار شد که در آن نفرات ذیل حضور به هم رسانده بودند:
§          دکتر پروین صمدی: ریاست کمیسیون توسعه استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
§          دکتر رضوان حکیم زاده: عضو کمیسیون توسعه استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
§          آقای علیرضا عراقیه: عضو کمیسیون توسعه استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
§          آقای ناصر یعقوب نژاد: دبیر کمیسیون توسعه استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
§          سرکار خانم شجاعی: دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
این جلسه مطابق دستور جلسه و در ساعت ۱۶ آغاز گردید و در آن موارد ذیل مورد بررسی کمیسیون قرار گرفت و تصمیمات مقتضی صادر گشت:
 –         پیگیری مجوز برای تاسیس واحد کاشان
–         درخواست ازهمه شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برای معرفی اعضا و مدیریت شعبه
–         دعوت از روسای واحدها برای شرکت در جلسات ماهانه کمیسیون.
–         درخواست از شعبه همدان و ارومیه برای ارسال گزارش فعالیت سالانه جهت صدور مجوز.
–         قرار دادن گزارش آسیب شناسی واحدها روی سایت کمیسیون