گزارش آبان ماه ۱۳۸۷

کارگاه ها و دوره های آموزشی
گزارش آبان ماه کمیسیون توسعه استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران:
آخرین سه شنبه این ماه نیز در مورخه ۲۵/۸/۸۷ شاهد برگزاری جلسه ماهانه کمیسیون بود که در آن نفرات ذیل حضور به هم رسانده بودند:
§          دکتر مجید علی عسگری: ریاست انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
§          دکتر پروین صمدی: ریاست کمیسیون توسعه استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
§          آقای علیرضا عراقیه
§          آقای ناصر یعقوب نژاد: دبیر کمیسیون توسعه استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
این جلسه مطابق دستور جلسه و در ساعت ۱۶:۱۵ آغاز گردید و در آن موارد ذیل در دستور کاری کمیسیون قرار گرفت:
–          ارسال احکام روسای شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از سوی ریاست انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.
–          تدوین نسخه نهاییآیین نامه تاسیس شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و ارایه در جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۶/۹/۸۷٫
–          دعوت از روسای واحدها برای شرکت در جلسات ماهانه کمیسیون.
–          پیگیری مجوز موقت شعبه همدان و ارومیه.
–          تشکر کتبی از جناب آقای دکتر شیخ زاده برای ارسال به موقع نظرات پیرامون آیین نامه تاسیس شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.
–          قرار دادن گزارش آسیب شناسی واحدها روی سایت کمیسیون
–          درخواست ارایه مقاله از واحد ها برای چاپ در مجله انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
–          قرار دادن پیش نویسآیین نامه تاسیس شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران روی سایت کمیسیون
–          تدوین طرحی برای سفر به اهواز و بررسی مسایل و مشکلات شعبه اهواز.