اولین نشست دانشنامه برنامه درسی به مناسبت هفته پژوهش

کارگاه ها و دوره های آموزشی
 
نشست پروژه ملی دانشنامه برنامه درسی
۲۰/۹/۸۷
به مناسبت هفته پژوهش جمعی از اعضای انجمن مطالعات برنامه درسی به اتفاق دبیر دانشنامه برنامه درسی و اعضای هیات علمی دانشنامه، نشستی در محل دانشنامه بزرگ فارسی ایران برگزار کردند. در این نشست ابتدا دکتر مجید علی عسگری، ریاست انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ضمن خیر مقدم به حضار و تشکر از ایشان به انگیزه برپایی نشست اشاره کرد. سپس دکتر مهر محمدی دبیر دانشنامه  ، گزارشی در باره وضعیت دانشنامه های برنامه درسی در جهان ارائه کرد. همچنین به وضعیت دانشنامه ها و فرهنگ های مرتبط با حوزه علوم تربیتی و کار های موجود در این زمینه اشاره کرد.سرکار خانم دکتر گویا عضو هیات علمی دانشنامه سخنران بعدی این نشست در باره روش های تولید مقاله های دانشنامه ای سخن گفت. در ادامه نشست دکتر محمد عطاران عضو هیات علمی دانشنامه در باره نحوه مشارکت اعضای علاقمند در مشارکت در تولید دانشنامه برنامه درسی و امکانات انجمن مطالعات برنامه درسی برای فراهم آوردن زمینه های این مشارکت صحبت کرد.در این نشست و گفت و گو علاوه بر نمایندگانی از وزارت بهداشت، موسسه پژوهش در برنامه ریزی و نوآوری های آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش و سازمان سمت، همکارانی از دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی و جمعی از دانشجویان دکتری رشته برنامه ریزی دانشگاه های تربیت مدرس، تربیت معلم، شهید بهشتی و .. مسائل زیر از طرف شرکت کنندگان مطرح شد.
·          ضرورت اختصاص مداخلی در دانشنامه به حوزه آموزش پزشکی
·          همکاری با انجمن های تخصصی برای درج مداخل مرتبط با رشته های علمی
·          استفاده از گروه های مطالعاتی دارای علایق ویژه برای تهیه مداخل دانشنامه
·          تعیین مخاطبان دانشنامه و تاکید بر توجه به کارگزاران برنامه درسی و نه فقط متخصصصان حوزه برنامه درسی
·          تاکیدبر اجتناب از دوباره کاری و حرکت به سوی هم افزایی متخصصان حوزه مطالعات برنامه درسی
·          تاکید بر استفاده از نظرات متخصصان برنامه درسی ایرانی و طرح آن در دانشنامه
این جلسه که از ساعت ۱۰ آغاز شده بود در ساعت ۱۲ پایان یافت.
شرکت کنندگان:
۱٫       دکتر جباری: معاونت آموزش وزارت بهداشت، درمان (از طرف دکتر عین اللهی )
۲٫       آقای سیف اله مفتخر (عضو انجمن)
۳٫       آقای صفایی موحد (عضو انجمن- دانشجوی دکتری)
۴٫       خانم شفاهی زاده (عضو انجمن- دبیر ریاضی)
۵٫       خانم نیکنام (عضو انجمن- دانشجوی دکتری)
۶٫       خانم خاکباز (عضو انجمن- دانشجوی دکتری)
۷٫       خانم موحدی (دانشجوی دکتری)
۸٫       آقای دکتر آرمند(عضو هیئت علمی سازمان سمت)
۹٫       خانم صفرنواده (دانشجوی دکتری)
۱۰٫   دکتر دانای طوسی (مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی)
۱۱٫   دکتر بیگدلی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی)
۱۲٫   دکتر غلام آزاد (مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی)
۱۳٫   دکتر بنی سی (دانشگاه آزاد)
۱۴٫   خانم حاجی زاده (عضو انجمن- دانشگاه آزاد)
۱۵٫   خانم تهرانی: دبیرخانه بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی
۱۶٫   خانم شجاعی: دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی
۱۷٫   خانم خسروی: دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی
۱۸٫   آقای جمالی: روابط عمومی بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی