جلسه هیئت مدیره در آذر ماه سال ۱۳۸۷

کارگاه ها و دوره های آموزشی
حاضران جلسه:
دکتر  مجید علی عسگری- دکتر زهرا گویا- دکتر  پروین صمدی- دکتر محمود  مهرمحمدی- دکتر  جواد حاتمی- دکتر  صمدایزدی
غائبین :
دکتر  نعمت اله موسی پور – دکتر علیرضا عصاره- دکتر محرم آقازاده
مورخ: ۶/۹/۱۳۸۷
سومین جلسه هیات مدیره در تاریخ ۶/۹/۸۷ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در محل دانشگاه تبریز برگزار گردید و موضوعات زیر مورد بحث،بررسی وتصویب قرار گرفت.
–    به کمیسیون آموزشی ماموریت داده شد نشست های علمی ماهانه برای سال آتی را با برنامه متنوع پیش بینی نماید.
–    برنامه نشست آذر ماه به مناسبت هفته پژوهش به بررسی دانشنامه دردست تدوین برنامه درسی اختصاص می یابد.
–    تمامی اعضای هیات مدیره وافراد منتخب درجلسات هیات مدیره که در روزهای چهارشنبه اول هر ماه از ساعت ۱۷-۱۵ برگزار می گردد حضور فعال داشته باشند.