مصاحبه تلویزیونی هنری ژیرو

کارگاه ها و دوره های آموزشی

مصاحبه تلویزیونی هنری ژیرو

هنری ژیرو یکی از صاحب نظران بزرگ در حوزه اندیشه سیاسی برنامه درسی است که توجه خود را معطوف به تعارضات (پویا یی های سیاسی و اجتماعی) در عرصه سیاست، فرهنگ و آموزش و پرورش معطوف نمود. وی را می توان از جمله چهره های سرشناس پداگوژی انتقادی نیز دانست. پداگوژی انتقادی مبتنی بر این استدلال است که فعالیتهای مدرسه باید مبتنی بر یک فلسفه عمومی برخاسته از شرایط ایدئولوژیک باشد، شرایطی که در آن تعیین تجربیات روزمره بر اساس توانائی های بخش کثیری از دانش آموزان، آینده نظام آموزشی مدرسه ای را تعریف می کند. در مصاحبه تلویزیونی که مشاهده خواهید نمود، هنری ژیرو به بیان دیدگاههای خویش در چارچوب پداگوژی انتقادی می پردازد.

دانلود بخش اول فایل تصویری      دانلود بخش دوم فایل تصویری          دانلود فایل صوتی مصاحبه