فراخوان مقاله علمی – پژوهشی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

ویژه نامه برنامه درسی و صنعت فصلنامه مطالعات برنامه درسی

مقدمه

سازمانها و بویژه صنایع بیش از هر زمان دیگر برای کسب نتایج  و حفظ خود تلاش می کنند و آموزش را برای این دو هدف بسیار مهم می دانند. زیرا این آموزش است که موجب بهبود عملکرد سازمان و تعالی آن می گردد. با عنایت به این مطلب آموزشهای صنعتی حایز اهمیت خاصی بوده و برای رقابت اقتصادی بسیار مهم می‌باشد. ویژگی مهم آموزشهای صنعتی زمان بر و گران بودن آن می باشد.به همین دلیل سازمانها هزینه های مستقیم و غیر مستقیم فراوانی را جهت آموزش و بهسازی منابع انسانی خود پرداخت می کنند. قطعا صرف این مبالغ گزاف در آموزش صنعتی بایستی موجب ارزش افزوده در سازمان گردیده و گرنه آموزشها فاقد بهره وری لازم میگردند، جهت تحقق این مهم وجود یک سیستم مناسب و بهره ور برنامه ریزی آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار است و دانش برنامه درسی به عنوان قلمرو علمی که به پیش بینی فرصتها و وقایع آموزرشی به منظور دستیابی به نتایج آموزشی می پردازد می تواند نقش به سزایی در این زمینه ایفا نماید.اما متاسفانه در آموزش صنعتی کشور ما این مهم مغفول مانده است.از این رو انجمن مطالعات برنامه درسی که وظیفه تدارک دانش مورد نیاز در برنامه درسی را به عهده دارد قصد دارد با تخصیص شماره ای از فصل نامه مطالعات برنامه درسی به این موضوع، گام بسیار محکمی را برای آغاز در این خصوص بپیماید و بدینوسیله از کلیه اندیشمندان و صاحبنظران جهت مشارکت در این مهم دعوت به عمل می آید.

محورهای ارائه مقاله

۱٫      نقش و جایگاه برنامه درسی در آموزش صنعتی :

دغدغه اصلی مطرح در اینجا گسترش قلمروی کاری دانش برنامه درسی از آموزش و پرورش به سازمان و صنعت می باشد. لذا مقالاتی که زیر این تیتر مطرح می گردد می تواند به بیان مبانی نظری  نقش و جایگاه برنامه درسی در نظام آموزشی صنعتی و کمکهایی که دانش برنامه درسی می تواند جهت تعالی سازمانها انجام دهد بپردازد.

۲٫      چالش های موجود در فرایند آموزش صنعتی و راهکارهای بهبود آن در ایران:

آسیب شناسی نظام آموزش صنعتی و شناسایی چالش های موجود در فرایند آموزش (نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی) و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت موجود موضوعاتی است که در این محور می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

۳٫      انواع روش های نیاز سنجی در سطوح مختلف سازمان:

مقاله ای که زیر این عنوان مطرح می شود می توان به بررسی الگوها و فنون مختلف نیازسنجی آموزشی و مقایسه آنها، روشهای نوین آن و یا نمونه های کاربردی و اجرا شده نیازسنجی بپردازد. ضمن اینکه در سازمان، سطوح مختلف سازمانی مانند مدیران، کارشناسان و کارگران یا کارمندان با توجه به ماهیت متفاوت کاری که انجام می دهند الگوهای خاصی را جهت نیازسنجی آموزشی می طلبد که این نیز موضوعی جذاب،نوین و کاربردی می باشد.

۴٫      تبیین و ارزیابی الگوی های طراحی برنامه درسی و طراحی آموزشی در عرصه صنعت:

.این مقاله می تواند به الگوهای مختلف طراحی و مقایسه آنها و یا نمونه های اجرا شده و نتایج حاصل شده را مورد بحث قرار دهد. یکی از مهمترین عناوینی که می تواند در اینجا موضوع مقاله قرار گیرد بحث تدوین محتوا و اصول آن می باشد.

۵٫      اجرا، مدیریت و تغییر برنامه درسی با توجه به ویژگیهای صنایع و سازمانها:

در عرصه آموزش سازمانی اجرای آموزش کمتر بصورت علمی مورد مداقه قرار گرفته در حالیکه در دانش برنامه درسی یکی از حوزهای اصلی بحث اجرا، اشاعه، مدیریت و تغییر برنامه درسی می باشد. لذا به جرات می توان بیان نمود که ادبیات این قسمت از قلمرو دانش برنامه درسی می تواند کمک بسزایی به آموزش سازمانها نماید. مقاله زیر عنوان این تیتر می تواند به به بیان یک یا چند مورد از موارد فوق(اجرا،مدیریت و تغییر برنامه درسی) پرداخته و ضمن تبیین آن دلالتهای کاربردی آن برای سازمانها مورد بحث قرار گیرد.

۶٫      ارزشیابی اثربخشی برنامه درسی بخش صنعت:

مقاله ای که در زیر این عنوان نگارش می شود می تواند به بحث ارزشیابی برنامه درسی به عنوان سند مکتوب و ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده بپردازد. سازمانها عموما یا بحث ارزشیابی را جدی نمی گیرند و یا صرفا به ارزشیابی محصول و نتیجه می پردازند و ارزشیابی برنامه درسی به عنوان سند مکتوب بحث کاملا غریبی در این عرصه می باشد. این مقاله می تواند رویکردها،الگوها و روشهای ارزشیابی برنامه درسی را مورد بحث قرارداده و یا نمونه های اجرا شده به همراه نتایج آن را بررسی نماید.

۷٫      کاربرد فن آوری اطلاعات در برنامه درسی صنعت:

 انواع آموزشهای مجازی اعم از آنلاین ( از طریق وب) یا آفلاین (از طریق CD مالتی مدیا) و یا یادگیری ترکیبی(Blended learning) (ترکیب آموزشهای مجازی و سنتی) می تواند مطرح باشد. در این زمینه نیز تبیین و ارزیابی الگوهای مطرح در E-Learning  و یا نمونه های اجرا شده و نتایج حاصله می تواند موضوع مقاله قرار گیرد.

۸٫      روشهای نوین آموزش،تدریس، یادگیری و فرصتهای یادهی و یادگیری در صنعت

یکی از مهمترین عناصر فرایند برنامه ریزی درسی پیش بینی فرصتهای یاددهی و یادگیری است.علی رغم رویکرهای و روشهای جدیدی که در این زمینه ظهور کرده اما سازمانها به دلیل محرومیت از دانش برنامه درسی کمتر با این روشها آشنایی داشته و آنها را بکار می برند روشهایی مانند انواع روشهای یادگیری مشارکتی، یادگیری مساله محور، محیطهای یادگیری سازنده گرا از آن جمله می باشند. مقاله زیر این عنوان می تواند به برسی این رویکردها و نتایج بکار گرفته شده آن بپردازد.در برخی موارد مقاله مربوط به این تیتر می تواند با موارد مرتبط با تیتر قبلی ترکیب و در قالب یک مقاله واحد ارائه شود.

۹٫      تحلیل تجارب سازمانهای موفق در این زمینه در ایران و مقایسه با سازمان های برتر دنیا

سازمانهای پیشرو و تراز اول کشور ما در زمینه آموزش درای تجارب خوبی می باشند این تجربه می توان در مورد هریک از تیترهای ۳ تا ۸باشد. مقاله زیر عنوان این تیتر می توان به بیان این تجارب و مقایسه آن با تجارب بین المللی بپردازد و یا اینکه این تجارب بوسیله دانش برنامه درسی مورد نقد قرار گیرد.

۱۰٫  کاربست بهره مفهومی برنامه درسی در نظام آموزش سازمانی:

مراد از بهره مفهومی برنامه درسی اصطلاحات تخصصی است که خاص این قلمرو علمی می باشد.بی شک کاربست این بهره مفهومی می توتان پیامدهای مثبتی را به ارمغان آورد مقاله زیر عنوان این تیتر می توان به بررسی وضشعیت موجود و یا مطلوب آموزش های صنعتی از این مکنظر بپردازد.

 

تاریخ های مهم

ارائه چکیده مقاله

۱۵/۱۰/۸۸

اعلام پذیرش چکیده

۳۰/۱۰/۸۸

ارسال اصل مقالات

۳۱/۱/۸۹

داوری نهایی

۳۱/۳/۸۹

چاپ ویژه نامه

مهر ۸۹

 

علاقه مندان می توانند چکیده های خود را حداکثر تا تاریخ فوق الذکر به پست الکترونیک mor.karami@gmail.com   ارسال نمایند.