تشکیل چهارمین جلسه شورای علمی دانشنامه برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

چهارمین جلسه شورای علمی دانشنامه برنامه درسی روز یکشنبه مورخ ۱۵/۱۰/۸۷ از ساعت ۴ الی ۶بعدازظهر در محل بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی تشکیل شد. در این جلسه ضمن ارائه گزارش از فعالیت های انجام گرفته توسط دبیر شورای علمی، اعضاء به تبادل نظر درباره گامهای بعدی در مسیر تولید دانشنامه پرداختند.

روندنما و برنامه زمانبندی پیشنهادی دبیر شورا با عنایت به اصلاحات مطرح شده توسط اعضاء به تصویب رسید و مقرر شد در گام نخست برای ساختار موضوعی دانشنامه تصمیم گیری شود. بدین منظور و با توجه به ضرورت سرعت بخشیدن به فرایند انجام امور، کمیته منتخب متشکل از آقایان: دکتر موسی پور، دکتر عطاران، دکتر سلسبیلی و دکتر مهرمحمدی شکل گرفت تا از طریق تدارک و تدوین پیش نویس های لازم، زمینه را برای اتخاذ تصمیم نهایی توسط شورای علمی فراهم سازد.