نشست علمی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمن فلسفه تعلیم و تربیت برگزار می‌کند
نشست علمی
با موضوع: فلسفه تربیت رسمی و عمومی
سخنران: دکتر محمد حسنی

زمان: دوشنبه مورخ ۳۰/۱۰/۸۷
دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی
ساعت ۴ بعدازظهر