ارتقاء درجه علمی انجمن

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بر مبنای آخرین ارزیابی کمیسیون انجمن‌های علمی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از درجه A برخوردار شده است. این موفقیت که مرهون تلاش مسئولان و اعضاء محترم انجمن است را حضور یکایک اعضاء محترم تبریک عرض نموده و امیدوار است با مضاعف نمودن تلاش‌ها، فرصت بهره‌برداری از جایگاه ارتقاء یافته در جهت توسعه دانش برنامه درسی فراهم گردد.