پژوهش در برنامه درسی فلسفه برای کودکان

کارگاه ها و دوره های آموزشی

عنوان پژوهش :

 

                "بررسی وتحلیل مبانی معرفت شناسی برنامه ی درسی فلسفه برای کودکان "

                                                   با توجه به سبک لیپمن و فیشر "

 هدف از این تحقیق شناخت و  بررسی فلسفه برای / با کودکان با توجه به برنامه،  اهداف و  نتایج است ؛ همچنین پژوهش حاضر به مقایسه و  تحلیل سبک اروپایی ( pwc)  و امریکایی ( p4c ) در اجرا، مواد و منابع درسی می پردازد. این طرح پژوهشی توسط فرانک مهرگان دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت و با هدایت استاد راهنما  دکتر محمد رضا سرمدی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران  و استاد مشاور دکتر سید منصور مرعشی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است.