دهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

عنوان همایش:

برنامه درسی تربیت معلم

زمان:
۱۰ و ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۹

مکان:
دانشکده علوم انسانی
دانشگاه شهید رجائی تهران

اطلاعات بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد